HomeANVS

Articles originating from ANVS


In de periode van mei 2018 tot en met maart 2019 inspecteerde de ANVS 38 van de 120 schroothandelaren die een detectiepoort hebben. Zij werden gecontroleerd op de naleving van de Kernenergiewet en het Besluit detectie radioactief schroot. Het doel van het toezichtsproject was het voorkomen van ongec
Per 1 november 2019 benoemt de ANVS prof. mr. dr. F. (Femke) de Vries tot interim-voorzitter van de Raad van Advies van de ANVS. Dit in verband met het eervolle ontslag van ir. D. (Diederik) Samsom als voorzitter.
De ANVS heeft op 30 september 2019 het Nationaal Actieplan naar aanleiding van de collegiale toetsing over het thema verouderingsbeheer naar ENSREG verstuurd. ENSREG is de European Nuclear Regulators Group, een adviesorgaan van de Europese Commissie. De twaalf acties uit dit plan zijn in gang gezet
Nederland heeft het achtste Nationale rapport over de naleving van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid verzonden aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), conform de afspraken in het Verdrag.
Het team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft de definitieve rapporten van het geïntegreerde veiligheidsonderzoek naar researchreactoren (INSARR) en de vervolgmissie van het onafhankelijk onderzoek naar veiligheidscultuur (Independent Safety Culture Assessment, ISCA) bij de Hog
De ANVS heeft bij besluit van 18 juni 2019, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, gevestigd te Köln aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. De aanvraag hiervoor was op 2 april 2019 ingediend.
De ANVS heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om te verkennen of in de nucleaire- en stralingsindustrie, de kenniswereld en overheid draagvlak is om de kennisbasis voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming structureel te versterken en te borgen. De commissie staat onder leiding van An
Op 6 februari 2018 werd de veranderde regelgeving stralingsbescherming van kracht. Praktische en technische uitwerking van de regelgeving is beschreven in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS-verordening. Deze is nu op een aantal punten aangepast. Tot en met 2 juli is de gelegenheid gesteld
De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is
De kerncentrale Borssele gaat vanaf woensdag 29 mei 2019 tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode en onderhoudswerkzaamheden.
De belangrijkste mijlpaal voor de ANVS in 2018 was het vervolgonderzoek van de ‘Integrated Regulatory Review Service’ van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Tijdens deze missie werden beleid, organisatie en aanpak in Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescher
De Hoger Onderwijs Reactor (HOR), de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID) gaat per 6 mei 2019 een klein jaar uit bedrijf. Dit heeft te maken met het installeren van een “‘koude neutronenbron” als onderdeel van het OYSTER-programma (Optimized Yield - for Science, Technology & Educa
Op woensdag 27 maart bracht de ambassadeur van België, Dirk Achten, een bezoek aan de ANVS. De verschillende raakvlakken die er zijn op het gebied van nucleaire veiligheid tussen Nederland en België brachten de ambassadeur er toe, op uitnodiging van de ANVS, kennis te komen maken.
Van 31 januari 2019 tot en met 14 maart 2019 ligt de definitieve vergunning van de Technische Universiteit Delft (TUD) in verband met het aanbrengen van een koude neutronenbron naast de reactorkern van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft en enkele andere wijzigingen ter inzage. Tot en met 14 m
De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is vanaf vrijdag 8 februari 2019 uit bedrijf voor een extra onderhoudsstop. De onderhoudsstop heeft te maken met preventief onderhoud naar aanleiding van een storing die is opgetreden in het reactorbeveiligings
Van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ligt de definitieve vergunning naar aanleiding van de ambtshalve wijziging ter implementatie van de WENRA Reference Levels in de vergunning van N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) te
Op vrijdag 7 december 2018 bracht een afvaardiging van de subcommissie voor Nucleaire Veiligheid van het Belgische Parlement een werkbezoek aan de ANVS. Tijdens dit bezoek heeft de ANVS de Belgische Kamerleden deelgenoot gemaakt van het nucleaire landschap in Nederland en de rol van de ANVS als toez
Vandaag nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven het conceptrapport van de IRRS-vervolgmissie in ontvangst van het review team van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). Het IAEA beoordeelt in het concept-rapport in hoeverre de aanbevelingen uit de IRRS-missie van 2014 door de overhe
Vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ligt de ontwerpvergunning voor de Technische Universiteit Delft (TUD) ter inzage in verband met het aanbrengen van een koude neutronenbron naast de reactorkern van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft en enkele andere wijzigingen. Gedurende deze
De European Nuclear Regulators Group (ENSREG) heeft op 29 oktober het samenvattende rapport van de Topical Peer Review over het thema verouderingsbeheer gepubliceerd. Op grond van de EU-richtlijn Nucleaire Veiligheid wordt elke zes jaar een onderwerp gekozen voor een zogenaamde Topical Peer Review (
Per donderdag 1 november kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij het ANVS-loket. De technische tests, zoals gemeld in eerdere berichtgeving, zijn succesvol afgerond. Om toegan
De ANVS heeft de ‘procedureregeling belangenconflicten ANVS’ vastgesteld. Deze procedureregeling geldt vanaf 24 oktober 2018 en bevat - aanvullend op bestaande integriteitsregels voor ambtenaren en zelfstandige bestuursorganen - regels over personeel dat van een vergunninghouder naar de ANVS oversta
Van 4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 ligt de ontwerpvergunning naar aanleiding van de ambtshalve wijziging ter implementatie van de WENRA Reference Levels in de vergunning van N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) ter inza
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming digitaliseert haar dienstverlening. Vanaf maandag 8 oktober kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij het ANVS-loket.
De ANVS heeft bij besluit 2018/0258-08 van 18 september 2018 erkenning verleend aan NRG Individual Monitoring B.V. als dosimetrische dienst. Het gaat om dezelfde diensten die door het moederbedrijf, de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en Stichting ECN Nucleair, als vennoten van de v.o.f.
De plaatsvervangend bestuursvoorzitter van de ANVS Marco Brugmans en de plaatsvervangend algemeen directeur van the Australian Radiation Protection And Nuclear Safety Agency (ARPANSA) Gillian Hirth, ondertekenden op woensdag 19 september 2018 tijdens de IAEA General Conference in Wenen een samenwerk
Vanaf 23 augustus tot 3 oktober 2018 liggen de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport (MER) van de Technische Universiteit Delft (TUD) ter inzage in verband met aanbrengen van een koude neutronenbron naast de reactorkern van de Hoger Onderwijs Reactor te Delft. Inspraak is op een later moment
De ANVS heeft op 7 augustus 2018 een brief verstuurd aan alle crematoria in Nederland om ze te attenderen op de richtlijnen van de brancheverenigingen voor crematoria en uitvaartondernemingen. Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen voor het omgaan met overleden personen die een medische behandeling
Het Kwartaalbericht van de ANVS zit in een nieuw jasje en verschijnt nu als digitaal magazine. Deze vormgeving maakt het werk van de ANVS nog beter toegankelijk en zichtbaar.
Op woensdag 13 en donderdag 14 juni organiseerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een overleg met de ANVS in het kantoor van het FANC in Brussel.
De ANVS werd in 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en is daarmee verplicht een jaarverslag op te stellen. Dit eerste jaarverslag biedt een terugblik op 2017, het jaar waarin de ANVS haar zbo-status markeerde met een netwerkdag voor haar samenwerkingspartners. In de publieksversie van het jaar
De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2017 21 ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is bij geen van
Op 15 en 16 mei bezocht een delegatie van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) de ANVS. Dit bezoek vond plaats ter voorbereiding op een vervolgmissie van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) in november.
De ANVS publiceert op 16 mei 2018 een portaal op haar website met informatie over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval. Dit webportaal is te vinden via www.infonucleairrisico.nl. De informatie in dit portaal geeft onder andere antwoor
De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is van 9 mei tot begin juni 2018 uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode.
Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft het eindrapport van de OSART-missie bij de kerncentrale Borssele afgerond. Het eindrapport bevat ook de resultaten van het tweede deel van de follow-up missie die plaatsvond in november 2017.
Crisisoefening Shining Spring
Bron: ANVS | 13 april 2018
Op 16 en 18 april oefenen landelijke partners in het veiligheidsdomein hoe om te gaan met een nucleair incident. Dit gebeurt in de oefening ‘Shining Spring’ - een grote Nationale Nucleaire Oefening (NNO) waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd, dat zal leiden tot opschaling van de nationale
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan een consultatie van de gemeente Schagen over het ontwerp bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan en het ontwerp planMER met passende beoordeling. Een ieder kan van 26 februari 2018 tot en
Bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenden op 7 februari 2018 een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Deze oefendag was het eerste deel van de Nationale Nucleaire Oefening, met de naam ‘Shining Spring’. De crisisoefening werd georganiseerd door de ministeries van Justitie en Veilighe
Vanaf vandaag is het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van kracht. Dit besluit vervangt de eerdere regelgeving over stralingsbescherming. Het besluit beschermt, net als de eerdere regelgeving, verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling: werknemers, patiënten
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan een consultatie van de Britse regering over het voorgestelde proces en de criteria om te komen tot de aanwijzing van mogelijk geschikte locaties voor nieuw te bouwen kerncentrales in het Verenigd
Marco Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter van de ANVS, nam op 29 januari 2018 twee rapporten in ontvangst tijdens een bijeenkomst van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Deze eindrapporten over de ondergrondse berging van radioacti
Twee inspecteurs van de ANVS woonden op 22 januari 2018 in het kader van het samenwerkingsverband met het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een inspectie bij in de kerncentrale Doel. Het doel van deze inspectie was te toetsen of Electrabel, de eigenaar en uitbater van de k
Van 11 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 ligt de definitieve vergunning van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) ten behoeve van het wijzigen van de voorschriften in de Kernenergiewetvergunning ten aanzien van het historisch afval ter inzage. Gedurende deze periode van terinzageleg
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) was van 24 tot en met 26 oktober in Den Haag gastheer van de plenaire vergadering van de West European Nuclear Regulators Association (WENRA). Dit was de eerste keer dat de ANVS het gastheerschap op zich nam. Tijdens de vergadering we
Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) onderzocht van 6 tot 10 november 2017 in hoeverre de Kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) eerdere aanbevelingen heeft uitgevoerd. Het team is tevreden met
Wat is straling, wat doet straling met ons en waar komt straling vandaan? De brochure ‘Straling: Effecten en bronnen’ van het VN-Milieuprogramma UNEP geeft in eenvoudig taalgebruik antwoord op deze vragen. Op 2 november 2017 bracht UNEP deze brochure uit in elf talen, waaronder Nederlands. De ANVS d
Op dinsdag 7 november publiceert het Staatsblad het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Dit betekent dat een nieuw, Europees besluit over stralingsbescherming in ons land een stap dichterbij komt. Dit besluit vervangt de huidige regelgeving stralingsbescherming vanaf 6
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft bij besluit 2017/0702-03 van 1 november 2017een erkenning verleend aan het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie of Centre d’Etude de l’Energie Nucleaire (SCK.CEN) als dosimetrische dienst, zoals bedoeld in artikel 8 eerste l
Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) inspecteerde op dinsdag 17 oktober de Belgische kerncentrale Doel. Inspecteurs van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) waren daar als waarnemers bij aanwezig. De aanwezigheid van de ANVS bij deze inspectie
De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de voorzitter van de United States Nuclear Regulatory Commission (US NRC) Kristine Svinicki ondertekenden op woensdag 20 september 2017 tijdens de IAEA General Conference in Wenen een ve
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is per 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De ANVS neemt vanaf dat moment de uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming over van de minister van Infrastructuur en Milieu (I
Van 18 juli tot en met 29 augustus 2017 ligt de ontwerpvergunning aan URENCO Nederland BV ten behoeve van verplaatsing activiteit verrijking stabiele isotopen en enkele andere wijzigingen ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen op de ontwerpvergunning indienen.  
De ANVS publiceerde in juni 2016 het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (verder het nationale programma). Hierin werd de vorming van een klankbordgroep aangekondigd. Per 23 juni 2017 heeft de ANVS een kwartiermaker ingesteld voor de klankbordgroep: